رئیس دانشگاه آزاد زاهدان:

حوزههای فرهنگی نگرش بلندمدت را در رأس برنامههای خود قرار دهند

یادی از ۲۱ آذر ۶۱؛

توسعه و اعتلای جنوب شرق كشور با دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان:

دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه سلامت حضور فعال دارد

میر تأکید کرد؛

راه‌اندازی مدارس سما با نگاه نخبه‌پروری

برگزاری همایش ملی گردشگری، توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی....

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

پژوهش و فناوری